te jotka olette tehneet lähihoitajan opinnoissa näyttösuunnitelman! apuja kaipailen

Vierailija

tuntuu että en saa tuosta yhtään mitään aikaiseksi. nuo pallukat lyö osittain ihan tyhjää:( niin ihme kysymyksiä että en edes ymmärrä mitä tarkoittavat.Hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä toimeentuloturvan, ymmärtää niiden merkityksen potilaiden/asiakkaiden hyvinvoinnin turvaajina ja osaa ohjata potilasta/asiakasta käyttämään niitä hänen tarpeistaan lähtien

Soveltaa työssään sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteita ja ammattieettisiä perusteita vaihtelevissa työtilanteissa

Toimii työssään luontevasti ja kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveysalan säädöstön ja ammatinharjoittamissäädöstön mukaan huomioiden potilaan/asiakkaan oikeudet

Toimii taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti

Mielipiteissään ja toiminnassaan osoittaa ymmärtäneensä kehittämistoiminnan osaksi laatutyön kokonaisuuttaHYVÄ

Pyrkii osallistumaan yleisimpien sosiaalis-ten ongelmien ja kansanterveydellisten riskien ehkäisyyn

Perustelee tekemänsä ratkaisut ja toimintan-sa tiedolla elimistön normaalista raken-teesta, toiminnasta ja yksilöllisistä perus-tarpeista

Perustelee työtään psyykkisten ja so-siaalisten tekijöiden merkityksellä ihmi-sen sairastamisessa ja paranemisessa

Perustelee työtään tiedolla ihmisen tarpeista ja hyvin-voinnin edellytyk-sistä

Perustelee työtään tiedolla ympäristön, yhteiskunnallisten tekijöiden ja elin-olojen vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin

Pyrkii asettamaan työlle tavoitteita yh-dessä potilaan/ asiak-kaan ja työryhmän kanssa sekä soveltaa suunnitelmallista työ-prosessia hoito- ja huolenpitotyössä

Osaa viestiä sanalli-sesti ja sanattomasti työyhteisöissä sekä potilaiden/ asiakkai-den kanssa, osaa pe-rustella asiansa kirjal-lisesti ja suullisesti ja auttaa hyvän viestin-täilmapiirin syntymi-sessä

Osaa käyttää tieto-liikennepalveluja vastuullisesti

HYVÄ

Tuntee yleisimmät kansansairaudet ja pyrkii toteuttamaan niiden perushoitoa

Pyrkii itsenäisesti edistämään potilaan/ asiakkaan elintoimin-toja

Pyrkii noudattamaan ergonomisesti oikeita työtapoja hoitotyössä

Osaa hoitaa kuolevaa ja pyrkii tukemaan häntä ja hänen lähei-siään

Valitsee luontoa sääs-täviä hoitotarvikkeita ja -välineitä ja pyrkii toimimaan energiaa säästävin työtavoin

HYVÄ

Pyrkii tukemaan eri ikäisiä ja taustaltaan erilaisia potilaita/ asiakkaita selviyty-mään päivittäisissä toiminnoissa hänen tarpeistaan ja voima-varoistaan lähtien

Osaa hankkia tarve-aineet ja valmistaa monipuolista perus-ruokaa sekä pyrkii auttamaan asiakasta tai potilasta omatoi-misesti huolehtimaan ravitsemuksestaan

Osaa valmistaa ylei-simpien erityisruoka-valioiden mukaisen aterian

Huolehtii potilaan lä-hiympäristön ja poti- laan/ asiakkaan kodin puhtaanapidosta ja turvallisuudesta sekä pyrkii auttamaan häntä omatoimisuu-teen tässä työssä

Huolehtii itsenäisesti potilaan/ asiakkaan vaatehuollosta sekä pyrkii ohjaamaan häntä omatoimisuu-teen

HYVÄ

Soveltaa yleisim-pien tartuntatautien torjuntatapoja

Toimii aseptisten periaatteiden mukaan

Huolehtii henkilö-kohtaisesta hygie-niastaan ja ymmär-tää sen merkityksen tartuntojen torjun-nassa

HYVÄ

Hakee ja ottaa vas-taan sekä pyrkii hyö-dyntämään saamaan-sa palautetta ammatil-lisessa kehittymises-sään

Arvioi toimintaansa ja pyrkii tunnista-maan omat vahvuu-tensa ja kehittymis-tarpeensa

Kantaa vastuunsa työyhteisön jäsenenä ja noudattaa sen sään-töjä

Toteuttaa suunnitel-mallisesti ja tavoit-teellisesti hoito- ja huolenpitotyötä yksin sekä työryhmän jäse-nenä

Osaa ratkaista itsenäi-sesti ja työryhmän tuella työhön liittyviä jokapäiväisiä ongel-mia ja muuttaa toi-mintaansa tilanteiden muuttuessa

Toimii työssään poti-las-/asiakaslähtöisesti ja itsenäisesti

Kykenee asettumaan sairaan ja avun tar-peessa olevan ihmi-sen asemaan ja tuke-maan häntä

Noudattaa vaitiolo-velvollisuutta, kun-nioittaa eri ikäisiä, taustaltaan erilaisia asiakkaita/ potilaita

Noudattaa tasa-arvon periaatteita asiakas-suhteessa sekä työ-yhteisötoiminnassa

Tuntee ympäristön viihtyvyyden merki-tyksen ja huomioi sen toiminnassaan

JOS JOKU VIITSII VÄHÄN JEESIÄ MUA:)?

Kommentit (2)

Hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä toimeentuloturvan, ymmärtää niiden merkityksen potilaiden/asiakkaiden hyvinvoinnin turvaajina ja osaa ohjata potilasta/asiakasta käyttämään niitä hänen tarpeistaan lähtien- tiedät palvelut ko. kaupungissa ja kenelle kuuluu mikäkin.

- voisitko ohjata jotain asiakasta näyttöviikolla/oletko ohjannut?

- toimeentuloturva? Ymmärrät periaatteen, kenelle kuuluu, missä tilanteissa ja mistä voi hakea -> osaat ohjata asiakastaSoveltaa työssään sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteita ja ammattieettisiä perusteita vaihtelevissa työtilanteissa- lähihoitajan toimintaperiaatteet? Ko. paikan periaatteet? Jokaisesta yksi esimerkki miten näkyy käytännössä. (en tod. muista ulkoa mitä näitä oli;-))

- itse käytin tässä myös sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuositusta, koska olin vanhainkodillaToimii työssään luontevasti ja kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveysalan säädöstön ja ammatinharjoittamissäädöstön mukaan huomioiden potilaan/asiakkaan oikeudet- ko. paikan lait. Esim. sosiaalihuoltolaki? lääkelaki? työturvallisuuslaki? asiakaslaki? laki terveydenhuollon harjoittamisesta?

- muutamasta ota joku kohta ja miten näkyy käytännössä

- esim. tiedät lähihoitajan vastuun ja rajoitukset ja toimit niiden mukaan...Toimii taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti- ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävä kehitys.

- esim. turhien valojen sammuttaminen, ei turhaa veden juoksutusta, "puhtaasta likaiseen" periaate, vain yksi hanska jos mahd. sosiaalisten suhteiden tukeminen/ylläpitäminen/kannustaminen, jne...Mielipiteissään ja toiminnassaan osoittaa ymmärtäneensä kehittämistoiminnan osaksi laatutyön kokonaisuutta- mitä laatu on ko. paikassa?

- esim. laatukansio? Mitä asioita siinä on? voitko näyttää jotain niistä?

- palautteen kerääminen/ vastaanottaminen (potilas/omainen/työkaveri/jne)

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat