Olen SOSIONOMI AMK. Mitä kursseja pitää suorittaa avoimessa, että saa sosiaalityöntekijän pätevyyden?

Vierailija

Kommentit (27)

sen verran vaativa ala; lainsäädännön tuntemus, virkavastuukysymykset ja muut painavat. Toki sosionomikoulutuksesta saa hieman tasoitusta, jos yliopistoon lähtee opiskelemaan, mutta ei enää kovin paljon (n. 20-30 ov).

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

3 § Sosiaalityöntekijä

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 14 §, Asetus 608/2005 3 §

> Poikkeukset4 § Sosiaaliasiamies

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitetun sosiaaliasiamiehen tehtäviin on tämän lain 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 14 §, Asetus 608/2005 3 §5 § Lastenvalvoja

Kelpoisuusvaatimuksena isyyslaissa (700/1975) tarkoitetun lastenvalvojan tehtäviin on tämän lain 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kelpoisuus tulee olla myös henkilöllä, jonka tehtäviin kuuluu vastata lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 8 §:ssä tai lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 8 §:ssä tarkoitettujen sopimusten valmistelusta.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 14 §, Asetus 608/2005 3 §6 § Sosiaaliohjaaja

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 15 §

> Poikkeukset7 § Lastentarhanopettaja

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.Asetus 608/2005 1 §: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 15 §8 § Lähihoitaja

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 16 §9 § Sosiaalihuollon erityistyöntekijä

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon erityistyöntekijän tehtäviin on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. Tarkempia säännöksiä erityistyöntekijän tehtävän edellyttämästä erikoistumiskoulutuksesta tai jatkotutkinnosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.Asetus 608/2005 2 §: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 9 §:n mukaisena erikoistumiskoulutuksena tai jatkotutkintona:1) Erityislastentarhanopettajan tehtäviin ovat:a) yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset opinnot;

b) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 14 §:n 2 momentin mukaiset erityisopettajan opinnot;

taikka

c) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) 35 §:n mukaiset erilliset erityisopettajan opinnot;2) Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai siihen rinnasteinen vähintään lukuvuoden pituinen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava

erikoistumiskoulutus.10 § Sosiaalihuollon johtotehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 14 §, Asetus 608/2005 3 §Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 14 §, Asetus 608/2005 3 §Kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on 7 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 15 §Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.Siirtymäsäännös: Laki 272/2005 15 §11 § Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus.

Vanhat tutkinnot ja uudet kelpoisuudetSuurella osalla sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön ammatillisesta henkilöstöstä (sosiaalityössä, sosiaaliohjauksessa ja lastentarhanopettajan tehtävissä sekä hallinto-, johto-, ja esimiestehtävissä) on aikaisempien koulutusjärjestelmien mukainen koulutus ja vanhan kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuus.Kelpoisuuslain siirtymäsäännökset ja kelpoisuusasetus turvaavat, ettei lakiuudistus vie kelpoisuutta, jos koulutus aikaisemman asetusten mukaan antoi kelpoisuuden. Vanhoja tutkintoja suorittaneet ovat siis kelpoisuuden osalta tasaveroisessa asemassa

niiden kanssa, joilla on uusien tutkintovaatimusten mukainen koulutus.Jäsenosiossa, kohdassa Suosituksia ja ohjeita sekä Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet -oppaassa on lisätietoja vanhojen tutkintojen tuottamista kelpoisuuksista.

Siirtymäsäännösten päälinjat1. Sosiaalityöntekijäksi, kunnan tai kuntayhtymän pääasiassa hallinnolliseksi johtajaksi, sosiaalityön johtajaksi tai johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, lastenvalvojaksi ja sosiaaliasiamieheksi ovat kelpoisia sosiaalihuoltajan tai sitä vastaavan ruotsinkielisen tutkinnon suorittaneet.2. Sosiaalityöntekijänä voivat toimia henkilöt, joilla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu riittävät (vähintään 30 ov) sosiaalityön opinnot sekä sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet ja aikaisempien asetusten siirtymäsäännösten tai erivapauden perusteella sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saaneet henkilöt.3. Sosiaaliohjaajan tehtäviin ja asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin ovat edelleen kelpoisia soveltuvan sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneet sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat, sosiaalialan ohjaajat ja kehitysvammaistenohjaajat.4. Lastentarhanopettajan tehtäviin ja lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin ovat edelleen kelpoisia sosiaalikasvattajat ja sosiaalialan ohjaajat.

Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.

Uusimmat

Suosituimmat