Tilanneviesti

Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Vierailija

Mistä voi selvittää kauan sitten (noin 20v.) kuolleen lähiomaisen " tarkan" kuolinsyyn?

Kommentit (19)

Kuolintodistusarkisto Tilastokeskus

Tietojen saamiseksi on pyydettävä Tilastokeskukselta kirjallinen käyttölupa. Tarpeen mukaan voidaan antaa kuolemansyytietoja ja/tai kuolintodistusjäljenteitä. Tiedot ja kuolintodistuskopiot tutkimustarkoituksiin ovat maksullisia. Jos tarvitaan pelkästään tieto kuolinajasta, se on pyydettävä Väestörekisterikeskukselta.Kuolintodistustietoja vainajan lähiomaiselle, eläkelaitokselle sekä viranomaiskäyttöön

Kopion kuolintodistuksesta voi lain perusteella tarvittaessa saada vainajan lähin omainen (suorassa polvessa) tai vastaava läheisin omainen.Pyynnössä tulee olla vainajan suku- ja etunimet, syntymäaika, kuolinaika, kirjoillaolokunta (1936-55 syntyneistä seurakunta) kuolinhetkellä, kuolintodistuksen pyytäjän sukulaisuussuhde vainajaan, nimi, lähetysosoite, puhelinnumero ja hakijan allekirjoitus. Tietopyyntö pyydetään lähettämään osoitteella Kuolemansyyt, Pl 4b, 00022 Tilastokeskus. Tietopyynnön voi lähettää myös sähköpostilla, mieluummin omasta sähköpostiosoitteesta (jolloin ko. henkilön henkilöllisyys voidaan tarkistaa tarvittaessa) osoitteeseen kuolemansyyt. tilasto @ tilastokeskus. . Kuolintodistus lähetetään henkilölle paperikopiona kotiosoitteeseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla


Mutta kirkolta (isäsi sen aikaiselta asuinpaikalta) voi kysyä, josko heillä olisi kuolemasta/kuolinsyystä jokin merkintä. Ei erityisen todennäköistä, mutta mahdollista.

Jos meinaan itsemurha tai muuten väkivaltainen kuolema niin on avattu oikeuslääketieteellisessä. Ja tiedot pitäisi löytyä sieltä. Soita ja kerro että tahtoisit saada tietää isäsi kuolisyyn. tarvitset isäsi sotun mahdollisesti myös virkatodistuksia sun muuta että voivat olla varmoja että oelt oikeutettu näihin tietoihin.

Kuolintodistus ja kuoleman rekisteröinti.Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettava.Jos oikeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinavaus on toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toimittanut lääkäri.Jollei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettu, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ, huolto- tai muussa sellaisessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuoleman syytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi.

Jos kuolintodistusta ei voida saada ilman kohtuutonta vaikeutta tai viivästystä, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, ilmoitettava kuolemasta kuolinpaikan poliisiviranomaiselle, joka neuvoteltuaan asianomaisen lääninlääkärin kanssa antaa vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolinselvityksen.Henkilö, joka on hoitanut vainajan tai jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan poliisiviranomaiselle tämän pyytämät kuolinselvityksen laatimista varten tarpeelliset tiedot.10§

Kuolintodistus tai kuolinselvitys on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kahtena kappaleena ja siihen on merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot vainajasta ja kuolemansyystä. Kuolemansyytä ei kuitenkaan merkitä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistuksen kappaleeseen. Kuolinselvitykseen merkitsee kuolemansyyn selvityksen tarkastanut lääkäri.Kuolleena löydetystä henkilöstä annettavaan kuolintodistukseen on merkittävä vainajan todennäköinen kuolinaika sekä, jos vainajan henkilöllisyydestä ei saada selvää, vainajan erityiset tuntomerkit.Kuolintodistukseen on lääkärin merkittävä, saadaanko vainaja haudata ilman poliisiviranomaisen lupaa vai ei. Kuolleena löydetyn henkilön hautaamiseen on kuitenkin aina vaadittava poliisiviranomaisen lupa.11§

Mikäli kuolintodistuksen antaminen viivästyy kuolemansyyn selvittämiseen liittyvien tutkimusten johdosta, on lääkärin niin pian kuin ruumista koskevat tutkimukset ja jatkotutkimuksia varten tarvittavien näytteiden ottaminen on suoritettu, annettava väliaikainen kuolintodistus. Kun kuolemansyy on lopullisesti todettu, on lääkärin viipymättä annettava lopullinen kuolintodistus.12§

Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, taikka, jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.Toinen kappale kuolintodistusta on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.13§

Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättätoimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. Väestörekisterin pitäjän on todettuaan, että vainaja on kirjoissa hänen pitämässään väestörekisterissä, taikka saatuaan selvityksen siitä, ettei ole tietoa, missä väestörekisterissä vainaja on kirjoissa, annettava hautauslupatodistus. Hautauslupatodistusta ei kuitenkaan saa antaa ilman kuolinpaikan poliisiviranomaisen suostumusta, jos lääkäri on tehnyt kuolintodistukseen 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun merkinnän siitä, ettei vainajaa saa haudata ilman poliisiviranomaisen lupaa tai jos hautauslupatodistusta pyydetään polttohautausta varten.Kuolintodistus tai kuolinselvitys saadaan antaa myös vainajan kuolinpaikan tai hautaamispaikan asianomaisen väestörekisterin pitäjälle, joka tiedusteltuaan, milloin katsoo siihen olevan syytä, asiaa sen väestörekisterin pitäjältä, jossa vainaja on kirjoissa, voi antaa hautauslupatodistuksen. Kuolintodistus tai kuolinselvitys on sen jälkeen viipymättä lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.14§

Väestörekisterin pitäjän on viipymättä lähetettävä 12 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetut kuolintodistukset tai kuolinselvitykset lääninlääkärille tai lääkintöhallituksen määräämissätapauksissa kaupunginlääkärille.15§

Lääninlääkärin tai kaupunginlääkärin on:1) tarkastettava väestörekisterin pitäjän lähettämä kuolintodistus tai kuolinselvitys sekä epäselvissä tapauksissa hankittava tarpeellinen lisäselvitys ja pyrittävä saamaan selville todellinen kuolemansyy ja tehtävä tästä tarpeellinen merkintä kuolintodistukseen tai kuolinselvitykseen; sekä2) lähetettävä kuolintodistukset ja kuolinselvitykset ennen kunkin kuukauden 25 päivää tilastolliselle päätoimistolle.Lääkärin, viranomaisen tai laitoksen on lääninlääkärin tai kaupunginlääkärin pyynnöstä ilmoitettava tälle tiedossaan olevat kuolemansyyn selville saamiseksi tarpeelliset tiedot.16§

Ennen kuin hautaus saadaan toimittaa, on hautauslupatodistus toimitettava sen seurakunnan tai yhdyskunnan asianomaiselle viranomaiselle, jonka omistamaan hautausmaahan vainaja haudataan. Hautauksen ajasta ja paikasta on tämän viranomaisen viipymättä sen jälkeen kun hautaus on tapahtunut ilmoitettava sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja oli kirjoissa, taikka jos siitä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.17§

Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä, on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.18§

Kun henkilö on julistettu kuolleeksi, on oikeuden niin pian kuin se aika, jonka kuluessa päätökseen voidaan ilmoittaa tyytymättömyyttä, on kulunut, ilmotettava kuolleeksi julistamisesta sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa. Ilmoituksessa on mainittava, onko päätös lainvoimainen vai ei. Jos päätökseen haetaan muutosta, on valitusta käsitelleen oikeuden ilmoitettava päätöksestään asianomaisen väestörekisterin pitäjälle.19§

Jos henkilö on kuollut ulkomailla, on alkuperäinen kuolintodistus tai muu vastaava asiakirja 13 §:ssä säädetyin tavoin toimitettava sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa. Tällaisen todistuksen tai asiakirjan suhteen on muutoin meneteltävä niin kuin edellä on kuolinselvityksestä säädetty.

ASia on omituisesti salattu ja vieläkään äiti ei suostu sanomaan oikein mitään, vaikka mies on 41. Jotain väkivaltaista siihen liittyy, koska miehellä on jotain sellaista sivulauseessa ilmennyttä mielikuvaa lapsuudesta, että joku olisi jotenkin sen aiheuttanut tai ainakaan syy ei ollut luonnollinen. Vaihtoehdot on: onnettomuus, itsemurha tai sitten joku muu teki sen.Mies haluaisi kyllä tietää ja on joskus puhuttu, että kiristää totuuden äidiltään sillä, että voi kyllä selvittää sen toistakin tietä. Anoppi on ihana ihminen, mutta en käsitä minäkään, miksi tuollaista asiaa salaa aikuiselta lapselta, joka on kasvanut isättä. Äidillä nyt asian kanssa ei ole mitään tekemistä, se tiedetään varmaksi.Jos kyse on vanhemmistasi tai sisaruksistasi on sinulla kaiketi oikeus kuulla kuolinsyy viranomaisilta. Jos tämä henkilö kuoli sairaalassa, lähtisin selvittämään asiaa sieltä. Sairaaloilla on arkistot monen vuosikymmenen taa.Jos taas kuolema tapahtui kotona tms. niin sitten varmaan poliisilaitoksen kautta pääset alkuun.

Poiminnat

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat